De 'raadsgroep' was vorige week voor het eerst bijeen om te praten over het fusieproces. Zorgen waren er om de ICT van de nieuwe fusiegemeente en of de beschikbare 5,6 miljoen euro wel genoeg zijn voor de fusiekosten (Foto: Harm Dragt).

'Raadsgroep' voor het eerst bijeen
Laatste update: 9 november 2017 om 12:00

NOORDWIJK(ERHOUT) - Vorige week woensdag kwam de 'raadsgroep' voor het eerst bijeen op het gemeentehuis van Noordwijkerhout.

Dezer groep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de fracties die in de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout actief zijn, heeft een aantal taken. Waaronder het volgen van het fusieproces, het adviseren en meedenken over de agenda van de stuurgroep (bestaande uit twee burgemeesters, twee wethouders en de externe projectleider), het maken van voorstellen voor beide gemeenteraden en het opstellen van de nieuwe begroting.

Taetske Visser-Danser (PUUR Noordwijk) werd gekozen als voorzitter, Marc Cramer (VVD Noordwijkerhout) als plaatsvervangend voorzitter. Vervolgens werd er kort stilgestaan bij de samenstelling, aandachtsvelden en de planning van de vijf werkgroepen, die ook bemenst worden door raadsleden. Zij gaan zich buigen over 'Werkwijze & Raadsondersteuning', 'Burgerparticipatie & Raadscommunicatie, 'Griffie', 'Huisvesting' en 'Planning & Control'. Jan Janson (PvdA Noordwijkerhout) meldde dat de planning al een maand achter loopt en dat daardoor geplande werkbezoeken in de knel zijn gekomen. Griffier Cindy Heusingveld van Noordwijkerhout meldde dat de achterstand zal worden ingelopen.


Burgemeester Gerrit Goedhart kwam nog even terug op de inspiratiebijeenkomst voor de ambtenaren van beide gemeenten. Hij sprak van een geslaagde avond waar zo'n 150 ambtenaren aan deel hadden genomen en kennelijk dus zo'n 70 niet. Ook bracht hij in het midden dat een eerste gesprek met de pers had plaatsgevonden. "Deze zullen periodiek worden herhaald om de voortgang van de fusie ook via de media aan de inwoners door te geven."


Op een vraag van Louis Koppel (PvdA-GroenLinks) meldde Goedhart dat de BOR (Bijzondere Ondernemingsraad) bij het fusie traject is betrokken. De BOR zal onder meer een advies uitbrengen over het Plan van Aanpak dat ter goedkeuring aan de raden zal worden voorgelegd.


Extern projectleider Dirk Louter had een 'praatplaat' bij zich over het fusietraject. "Ik vergelijk het proces met het bouwen van een schip. Die wordt op het droge gebouwd en in ons geval op 1 januari 2019 te water gelaten waarbij het uitgangspunt is dat ie blijft drijven. Vanaf die datum start de afbouw. Kijkend naar de fusie wordt de jaren na 2018 verder vorm gegeven aan de gemeente die wij willen zijn."


Een ander plaatje toonde wie welke rol heeft in het fusietraject. Een derde plaatje liett de belangrijke stappen zien die gezet moeten worden om het fusieproces tot een goed einde te brengen. Het vierde plaatje ging vooral in op de onzekere factoren. Welke veronderstellingen hebben de betrokkenen en welke belangen van partijen en individuen markeren het fusieproces?


Zorgen en twijfels
In de vergadering werd ook wel duidelijk dat er zorgen en twijfels zijn. Bijvoorbeeld of de fusie niet veel meer gaat kosten dan de € 5,6 miljoen die beschikbaar is uit het Gemeentefonds. Een vraagteken werd gezet bij de doelstelling om de dienstverlening minimaal op het huidige niveau te houden. Sjaak van den Berg (NZLokaal) zei daarover dat de dienstverlening in 'zijn' Noordwijkerhout door het vertrek van medewerkers onder druk staat. Marc Cramer (VVD Noordwijkerhout) uitte zijn zorgen over de risico's. "Wij hebben te weinig handvatten om daar goed mee om te gaan. Goedhart antwoordde dat daar in de werkgroepen goed naar gekeken moet worden. De grootste zorg bleek de ICT te zijn.


Burgemeester Jan Rijpstra beaamde dat het een grote operatie is om de huidige systemen om te bouwen tot één goed werkende. Hugo Gillebaard van het ingehuurde bureau meldde dat er al mooie stappen zijn gezet op het gebied van onder meer de hardware en het glasvezelnetwerk. Zowel Goedhart als Rijpstra zeiden er vertrouwen in te hebben dat ook dit deel van de operatie goed gaat verlopen. Dat kon de zorgen van een aantal raadsgroepleden niet wegnemen, gelet op de oproep om een second opinion en de instelling van werkgroep ICT. Beide werden vooralsnog niet gehonoreerd.