Wethouder Hans Bakker wil graag de raad betrekken in de discussie hoe De Grent een beter aanzien kan gaan krijgen (Foto: Harm Dragt).

Raad stemt in met laatste programmabegroting Noordwijk
Laatste update: 9 november 2017 om 11:59

NOORDWIJK - Na een megasessie die vorige week donderdag om 17.00 uur begon en inclusief een eetpauze tot even voor middernacht voortduurde, werd de programmabegroting 2018 van de gemeente Noordwijk goedgekeurd.

Een historische dag omdat het de laatste begroting is die Noordwijk als zelfstandige gemeente presenteerde.

De begroting 2018 sluit met een positief resultaat van € 356.883. Voor 2019, 2020 en 2021 worden ook gunstige uitkomsten verwacht van respectievelijk € 396.442, € 145.750 en € 479.559.
Na de mening over de programmabegroting aangehoord te hebben van de zes fracties die in de Noordwijkse raad actief zijn, was het tijd voor de afzonderlijke collegeleden om daar op te reageren. Gerben van Duin verrichtte de aftrap. Hij zei zich zorgen te maken over de oplopende kosten en tegelijkertijd het ontoereikende budget voor de jeugdzorg. "Het is niet alleen bij ons een probleem. Alle gemeenten kampen ermee. Wij gaan binnenkort onder meer met de minister om tafel om onze zorgen te delen."


Een ander punt van zorg zijn, zo zei Van Duin, de precariorechten die door gemeentes over vijf jaar niet meer mogen worden geheven op ondergrondse kabels en leidingen. "Wij moeten nog bepalen hoe wij dat gat van € 2,7 miljoen gaan opvangen. Compensatie met een verlaagd vastrecht is een mogelijkheid."
Wethouder Dennis Salman kon de raad onder meer mededelen dat het aantal mensen dat de Voedselbank bezoekt gehalveerd is naar 22 personen.


Laveloos
Dat wethouder Marie José Fles de, door de gemeente aangestelde, JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) regisseur wil inzetten om op te treden tegen jongeren die te veel alcohol nuttigen, schoot bij Peter van Bockhove in het verkeerde keelgat. "U moet als college hier een prioriteit van maken. Op de uitgaansavonden liggen bosjes jongeren laveloos op de grond. Het is een drama. Burgemeester Jan Rijpstra, verantwoordelijk voor de Openbare Orde, temperde de waarneming van de fractievoorzitter van Lijst Salman. "Wij baseren ons op de waarnemingen van de politie en het beeld dat u schetst hebben wij niet meegekregen."


Economie
Wethouder Pieter Jan Barnhoorn had goed nieuws over zijn portefeuille economie. "De economische situatie ontwikkelt zich positief. Wij hebben onze lage positie op plaats 300 kunnen inruilen voor plek 43. De retail ontwikkelt zich beter dan het landelijk gemiddelde. Space krijgt steeds meer aandacht van het Rijk en de provincie. In het regeerakkoord is € 600 miljoen uitgetrokken voor de ruimtevaart. Bij de derde pijler gaat de aandacht uit naar de kansen die een kuuroord Noordwijk gaat bieden."


Bronsgeest
Wethouder Hans Bakker meldde de raad dat er flinke stappen worden gezet rond de bouw van de nieuwe woonwijk Bronsgeest. "Binnenkort praten wij u graag bij over het plan van aanpak waar ook Noordwijkerhout bij betrokken wordt. Ook wil ik u als raad betrekken bij de ontwikkeling van De Grent.  Het is een lastig dossier maar wellicht kunnen wij beginnen met een aantal tijdelijke verbeteringen die het aanzien ten goede komen."


Hondenbeleid
Burgemeester Jan Rijpstra brak een lans voor het hondenbeleid. "Dat beleid is wat mij betreft helder. Iedereen kan precies te weten komen wat nu wel en wat niet mag. Ik heb dan ook weinig reacties gekregen." Peter van Bockhove kon zich daar weinig bij voorstellen. "De mensen voelen zich verloren en de meesten zijn het beu om u te laten weten wat ze ervan vinden." Roberto ter Hark viel hem hierin bij. "Nationale Geographic heeft het Noordwijkse strand uitgeroepen tot een van de mooiste van de wereld. Dat trekt mensen aan en die snappen er vervolgens niets van dat ze bekeurd kunnen worden." Jan Rijpstra sloot de discussie af met de toezegging dat hij graag bereid was om opnieuw over het beleid te discussiëren.